Βόζεμπργκ_ευρωβουλευτής_σεισμός_Κω_Δωδεκάνησα

Απάντηση της Επιτροπής: Ενισχυμένη συνεργασία των κρατών μελών στο αντιτρομοκρατικό πεδίο

Βρυξέλλες, 2 Σεπτεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενισχύεται η συνεργασία των κρατών μελών στον τομέα της ασφάλειας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπογραμμίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας κυρίας Ελίζας Βόζεμπεργκ – Βρυωνίδη για τις μελλοντικές δράσεις της ΕΕ στο αντιτρομοκρατικό πεδίο.

Στην απάντηση, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι όλα τα κράτη μέλη είναι πλέον συνδεδεμένα με το αντιτρομοκρατικό πεδίο SIENA, ένα υπερσύγχρονο εργαλείο επικοινωνίας, το οποίο έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει την ταχεία, ασφαλή και φιλική προς τον χρήστη ανταλλαγή επιχειρησιακών και στρατηγικών πληροφοριών σχετικών με την εγκληματικότητα μεταξύ της Ευρωπόλ, κρατών μελών και τρίτων μερών, με τα οποία η Ευρωπόλ έχει συνάψει συμφωνία συνεργασίας.

Ολόκληρο το κείμενο της απάντησης έχει ως εξής:

«Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Ασφάλεια, η Επιτροπή παρότρυνε τα κράτη μέλη στην κατεύθυνση της ανταλλαγής περισσότερων πληροφοριών και της πλήρους αξιοποίησης των υφιστάμενων συστημάτων πληροφοριών. Προσφάτως, η Επιτροπή προέβη σε απολογισμό της υλοποίησης του θεματολογίου στον συγκεκριμένο τομέα, εντόπισε τα κενά στην εφαρμογή των μέτρων καταπολέμησης της τρομοκρατίας και κατονόμασε τις δράσεις που απαιτείται ακόμη να αναληφθούν.

Η Ευρωπόλ αναφέρει αύξηση των στοιχείων που τροφοδοτούν τις οικείες βάσεις δεδομένων. Όλα τα κράτη μέλη είναι συνδεδεμένα με το αντιτρομοκρατικό πεδίο της βάσης SIENA.
Η Επιτροπή αντιμετωπίζει τα εναπομείναντα εμπόδια, από κοινού με τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων μέσω των κάτωθι:
– Την ανακοίνωση σχετικά με τα Πιο Ισχυρά και Έξυπνα Συστήματα Πληροφοριών, με την οποία ζήτησε να γίνουν βελτιώσεις στη διαλειτουργικότητα, τις οποίες εξετάζει η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου Εμπειρογνωμόνων.
– Την προτεινόμενη οδηγία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η οποία περιλαμβάνει τους ορισμούς των τρομοκρατικών εγκλημάτων.
– Πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση του Ευρωπαϊκού Αντιτρομοκρατικού Κέντρου της Ευρωπόλ.
– Τον σχετικό με την Ευρωπόλ κανονισμό, ο οποίος αποτελεί τη βάση για μια ενιαία διαχείριση δεδομένων.
– Επιχειρησιακά μέτρα για την καλύτερη χρήση του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν όσον αφορά τους αλλοδαπούς τρομοκράτες μαχητές. Θα προτείνει επίσης την αναθεώρηση του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν, ώστε να βελτιωθεί η ικανότητά του για τους σκοπούς επιβολής του νόμου
– Τις δυνάμει των Συνθηκών εξουσίες της, ώστε να διασφαλισθεί η ορθή εφαρμογή του ενωσιακού κεκτημένου.
– Το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, το οποίο εξασφαλίζει στήριξη σε πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών».