Αναγνώριση και υποστήριξη του εθελοντισμού στην Ευρώπη

Ο εθελοντισμός αποτελεί καταλυτικό παράγοντα που ενισχύει το διαπολιτισμικό διάλογο και τη συμμετοχική δημοκρατία, συμβάλλει στην προώθηση υψηλών αξιών, όπως η αλληλεγγύη και ο αλτρουισμός σε περιόδους έκτακτης ανάγκης,  ενώ διαδραματίζει παράλληλα σημαντικό ρόλο στη μείωση των οικονομικών ανισοτήτων. Στην Ευρώπη, μετά την ανάδειξη του 2011 σε Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού, έχει συντελεστεί σημαντική πρόοδος στον τομέα αυτό, αν και απέχουμε ακόμη πολύ από την ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής στρατηγικής για την προώθηση και την υποστήριξη του εθελοντισμού.

Με δεδομένο ότι, α) ο εθελοντισμός αναπτύσσεται διαφορετικά σε κάθε χώρα, αναλόγως των οικονομικών, πολιτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών συνθηκών, β) η Ευρώπη διέρχεται τα τελευταία χρόνια μία παρατεταμένη περίοδο ισχυρών κρίσεων (οικονομική ύφεση, προσφυγικό ζήτημα, ανεργία) και γ) σήμερα στην Ευρώπη των 28, πάνω από 100 εκατομμύρια πολίτες συμμετέχουν σε εθελοντικές δραστηριότητες

ερωτάται η Επιτροπή:

– Πώς σκοπεύει να προωθήσει περαιτέρω την εθελοντική δραστηριότητα μέσω των ενωσιακών πολιτικών και της χρήσης των ευρωπαϊκών ταμείων;

– Έχει προβεί πρόσφατα σε συγκριτική αξιολόγηση του εθελοντισμού στα 28 κράτη μέλη;

– Θεωρεί ότι πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος των εθελοντικών οργανώσεων στην Ε.Ε. για την υλοποίηση των νέων ευρωπαϊκών πολιτικών σε συγκεκριμένους τομείς; Εάν ναι, σε ποιούς;