Ευρωπαϊκή Πολιτική Τουρισμού | Eνίσχυση χρηματοδότησης

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, παρατηρείται σταθερή αύξηση στον αριθμό των διανυκτερεύσεων σε τουριστικά καταλύματα στην ΕΕ κατά τα τελευταία 5 χρόνια. Παράλληλα, στην οικονομική στρατηγική «Ευρώπη 2020», το πλαίσιο τουριστικών δράσεων σε επίπεδο ΕΕ μπορεί να αναπτυχθεί γύρω από τις ακόλουθες προτεραιότητες: προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του τομέα, ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών και ανάπτυξη ολοκληρωμένης προσέγγισης στο πλαίσιο των πολιτικών της ΕΕ.

Σύμφωνα με τα παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή:

Πώς σκοπεύει να ενισχύσει τη χρηματοδότηση στον τομέα του τουρισμού στα κράτη μέλη — ιδιαίτερα σε εκείνα που βρίσκονται σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής — δεδομένου ότι ο εν λόγω τομέας αποτελεί οικονομική δραστηριότητα μείζονος σημασίας με θετικό πρόσημο στην οικονομική ανάπτυξη και στην απασχόληση στην Ευρώπη, συνεισφέροντας ταυτόχρονα στην ανάπτυξη και την οικονομική και κοινωνική ολοκλήρωση, κυρίως των αγροτικών, ορεινών περιοχών καθώς και παράκτιων και νησιωτικών περιφερειών;

Σκοπεύει να αναλάβει συγκεκριμένες eπρωτοβουλίες στον εν λόγω τομέα, συμπληρώνοντας και συντονίζοντας τις πολιτικές των κρατών μελών, έτσι ώστε να παράσχει στα κράτη μέλη τα μέσα και τις κατευθύνσεις για να αναπτυχθεί περαιτέρω ο κλάδος αυτός;

Προτίθεται να προβεί σε απολογισμό της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον τουρισμό, αξιολογώντας την επιτυχία ή αδύναμα σημεία καθώς και τη μελλοντική της πορεία;

Απάντηση της κ. Bieńkowska εξ ονόματος της Επιτροπής

Πράγματι, ο τουρισμός αποτελεί σημαντικό τομέα οικονομικής δραστηριότητας στην Ευρώπη, που αναπτύσσεται παρά τη χρηματοπιστωτική κρίση και ανακάμπτει γρηγορότερα από πολλούς άλλους κλάδους.

Η Επιτροπή γνωρίζει πόσο σημαντική είναι η παροχή πολιτικής και οικονομικής στήριξης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και για τη διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της τουριστικής βιομηχανίας της ΕΕ έναντι νέων, αναδυόμενων προορισμών.

Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 παρέχει ευρύ φάσμα δυνατοτήτων χρηματοδότησης για τον τομέα του τουρισμού. Η Επιτροπή, για να βοηθήσει τις τουριστικές επιχειρήσεις να βρουν τη χρηματοδότηση που χρειάζονται για τις δραστηριότητές τους, δημοσίευσε το 2014 έναν οδηγό για τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς τουριστικής ανάπτυξης(1).

Επιπλέον, η Ένωση συνεχίζει να χρηματοδοτεί διάφορα έργα σε διασυνοριακό επίπεδο και σε πολλούς θεματικούς τομείς(2), όπως ο αειφόρος τουρισμός, ο πολιτιστικός τουρισμός, ο προσβάσιμος τουρισμός, ο τουρισμός της τρίτης ηλικίας και ο τουρισμός των νέων κ.λπ.

Μεταξύ των ειδικών μέτρων που προβλέπονται για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα περιλαμβάνεται η βελτίωση της τράπεζας γνώσεων για τον τουρισμό, η υποστήριξη της πρακτικής εφαρμογής και της παρακολούθησης των δεικτών βιωσιμότητας(3), καθώς και η βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των τουριστικών επιχειρηματιών, έτσι ώστε να μπορέσουν να υιοθετήσουν μια πιο καινοτόμο προσέγγιση στη διοίκηση των επιχειρήσεων. Επιπλέον, η Επιτροπή αναλαμβάνει δράσεις με σκοπό την προώθηση μη παραδοσιακών προορισμών εντός της ΕΕ(4), καθώς και όλης της Ευρώπης γενικότερα, οι οποίες απευθύνονται σε τουρίστες που προέρχονται από κράτη μέλη και μη κράτη μέλη της ΕΕ.

Τέλος, η Επιτροπή έχει ήδη καταβάλει προσπάθειες(5) και θα εξακολουθήσει να αξιολογεί το ισχύον κανονιστικό και διοικητικό πλαίσιο στον τομέα του τουρισμού, ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της μελλοντικής δράσης της ΕΕ στο πλαίσιο της πολιτικής της για τον τουρισμό.

(1) http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7843&lang=en&title=Guide%2Don%2DEU%2Dfunding%2Dfor%2Dthe%2Dtourism%2Dsector%2D%282014%2D2020%29
(2) http://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/index_en.htm
(3) Ευρωπαϊκό Σύστημα Τουριστικών Δεικτών — ETIS http://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/sustainable/indicators/index_en.htm
(4) Εξέχοντες Ευρωπαϊκοί Προορισμοί (EDEN): http://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/eden/index_en.htm
(5) Το 2014, διοργανώθηκαν δύο δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με το κανονιστικό και διοικητικό πλαίσιο για τον τουρισμό και για το μέλλον του τουρισμού της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/growth/public-consultations/index_en.htm?tpa=1057